NAMASZCZENIE BOZE

A.    NAMASZCZENIE BOŻE

 

 Co to jest „namaszczenie”? 

Pytanie to może sprawiać wrażenie bardzo podstawowego, bo chociaż jako chrześcijanie głosimy, rozmawiamy i śpiewamy o namaszczeniu, to jednak niewielu z nas rozumie ten temat. Często podstawą naszego zrozumienia w tym zakresie są tylko nasze uczucia albo tylko nasze doświadczenie.

 

Rzeczywistość namaszczenia

(Efezjan 3:20).

 

“Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy.”

Działać pod namaszczeniem to nie znaczy mówić cichym tonem, wpadać jakby w stan transu, albo wpatrywać się w górę, by wyglądać na uduchowionego.

Prawdziwe namaszczenie stworzy atmosferę zachwytu i podziwu nad tym co jest ponadnaturalne. Coś bardzo głębokiego i zadziwiającego.

 

Ale nie jest to coś tak głębokiego i nieosiągalnego, że mogą to osiągnąć tylko wielcy mężowie Boży. Namaszczenie jest dla każdego dziecka Bożego. Jest dane po to, by wyposażyć nas w nie na każdy dzień naszego życia. Wszystko, czego potrzebujemy, to zrozumienie, jak    żyć w nim na codzień.

 

Namaszczenie.

 

Jezus przed swoim ukrzyżowaniem mówił do uczniów o swoim odejściu i że nie zostawi ich samych.

Jana 14:26  

Jezus powiedział im i nam, że Duch Święty (Pocieszyciel) to „TEN”. “On” to nie jest “To” albo jakaś Rzecz, ale Osoba i to Trzecia Osoba Trójcy Świętej.

 

 Jana 16:13

Jezus powiedział że kiedy “On” przyjdzie, to nauczy was wszystkiego i wprowadzi was we wszelką prawdę.Zrobi to przez namaszczenie i pomazanie.

 

 Zauważcie podobieństwo opisu Ducha Świętego przez Jezusa do opisu namaszczenia podanego przez Jana.

 

Zgodnie z Pismem Świętym zarówno Duch jak i namaszczcenie są w nas, uczą nas wszystkiego i pokazują nam całą prawdę. Należy zadać pytanie: czy Duch Święty i namaszczenie to jedno i to samo czy dwie różne rzeczy? Jaka jest ich wzajemna relacja?

 

Osoba i osobowość.

 

Można by to opisać w następujący sposób: Duch Święty jest osobą a namaszczenie jest jego osobowością.

 „Osobę” można zdefiniować jako ramę czy zewnętrzną obudową czegoś. W odniesieniu do człowieka oznacza to jego ciało. Osobowością zaś jest to, co aktualnie zamieszkuje w osobie. Jest to essensja, kwintesencja, która czyni osobę tym, kim ona naprawdę jest.

 

Dopiero wtedy, gdy Bóg tchnął życie w ciało Adama stał się on istotą żywą.

W podobny sposób Duch Święty jest osobą, a namaszczenie jest Jego osobowością, która napełnia ludzką osobę.

 

 

Pomazany Mocą.

 

Z tą ideą w pamięci spójrzmy na słowa „Namaszczenie” i „Pomazanie” wspomniane wcześniej w I Jana 2: 20-27.

 

 

 

 

Pomazanie i Namaszczenie.

 

Greckie „[Charisma]” oznacza, wtarcie pomazanie albo przyobleczenie czy posmarowanie albo pomalowanie.

Namaszczenie jest przykryciem lub przyobleczeniem charakteru i mocy i cnot Ducha Świętego.

 

Kiedy namaszczenie przychodzi na ciebie, to tak jakby osobowość Ducha Świętego pokryła (posmarowała)  twoją naturę i oblekła ciebie w Jego cnoty, charakter, moc i potęgą.

Kiedy te cechy Trzeciej Osoby Trójcy okrywają twoją własną naturą, nagle stajesz się i działasz w ponadnaturalnym wymiarze. To co robiłeś dzięki swoim własnym zdolnościom, teraz  wykonujesz  poprzez ponadnaturalne zdolności wykraczające poza ludzkie możliwości.

W szkole uczą, że siła ludzka jest zdolnością do uzyskania pożądanych rezultatów.Przenosząc tą definicję w świat duchowy możemy powiedzieć, że  pomazanie  ( namaszczenie) jest ponadnaturalną mocą Bożą do uzyskania rezultatów w twoim życiu.

 

Niemożliwe staje się możliwe.

 

I Ks. Moj.1:2

Łukasz 1:31-34

Filipian 4:19

Efezjan 3:20

Dzieje Apostolskie 1:8

Łukasz 4:18

 

Indywidualne Namaszczenie.

 

W każdym wierzącym jest pewien wymiar Ducha, ale jest też szczcególne namaszczenie, które posiadamy w jakiejś służbie, do której powołał nas Bóg.

Chociaż to jest ten sam Duch Święty, to jednak istnieją różne rodzaje namaszczenia

 

Namaszczenie wewnętrzne.

 

Biblia mówi nam, że Bóg wciąż namaszcza wiernych jako Swoich proroków, kapłanów i królów

I Piotr 2:9

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.

Pierwszy raz namaszczenie przychodzi, gdy naradzamy się na nowo.

Namaszczenie to jest mocą Bożą odradzającą nas ku zbawieniu.  Jest to Moc  do stania się nowymi stworzeniami w Chrystusie.

 

Rzymian 1: 16

Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej gdyż jest MOCĄ BOŻĄ do zbawienia każdego kto wierzy.

 

Namaszczenie jest w każdym wierzącym.

 

I Jana 2:20,27

A wy macie pomazanie od Świętego i wiecie wszystko.Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście pozostaje w was.

 

II Koryntian 1:21-22

Tym zaś, który nas utwierdza  w Chrystusie. Który nas NAMAŚCIŁ jest Bóg, Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.  

 

 Namaszczenie i pomazanie żyje wewnątrz nas, ponieważ Duch Święty wstąpił w nas przy nowym narodzeniu.

 

Nie odnosimy tego w stosunku do chrztu w Duchu Świętym, czy bycia napełnionym Duchem Świętym, które stanowią oddzielne doświadczenia wypływające z Nowego Narodzenia.                                                             

 

 

Życie w Duchu.

 

Możemy zobaczyć wiele rzeczy związanych z Duchem Świętym w życiu kogoś nowonarodzonego i ochrzczonego Duchem Świętym.

 

Rzymian 8:14

Bo ci, których Duch Święty prowadzi,

są dziećmi Bożymi.

 

Rzymian 8:11, 26

To jest Duch Święty, który ożywia.

To jest Duch Święty, który nam pomaga w modlitwie.

 

 

Duch Święty jako Nauczyciel.

 

Jana14:26 –

Duch Święty uczy nas.

Jana15:26 –

Duch Święty świadczy o Jezusie.

Jana14:26 –

Duch Święty przypomina nam o wszystkim.

I Jana 2:27 –

Namaszczenie (Duch Święty), który jest w was, nauczy was wszystkiego. 

 

Duch Objawienia.

 

I Koryntian 2: 9-10

Duch Święty objawi wszystkie rzeczy.

 

Efezjan 1: 17,18

Duch Święty jest Duchem Mądrości i Objawienia.

Tak więc nasze zrozumienie powinno być objawione przez Ducha.

 

Podsumowanie. 

 

Najlepszy opis namaszczenia Bożego to:

„ Moc niszcząca wszelkie jarzmo i ciężar (związanie)”. Namaszczenie Boże jest obecnością i mocą Bożą. Namaszczenie nie jest nie tylko pewną siłą, ale faktycznie jest wywołane obecnością Osoby Ducha Świętego.

Jezus  Chrystus:

 

Słowo „Chrystus” lub „Mesjasz” znaczy „Namaszczony”.Chrystus czyli „Namaszczony” nie jest Jego nazwiskiem. On jest Jezus Chrystus, co znaczy Jezus  Namaszczony.

Chrześcijanin oznacza mały Chrystus. Mały namaszczony. Innymi słowy to samo pomazanie, które było nad Jezusem, jest nad nami oraz to samo namaszczenie, które było w Jezusie, jest w nas.

Często słyszy się, że „ten mówca był namaszczony” albo „na tym spotkaniu było potężne namaszczenie”, ale w jaki sposób to oceniamy?

Jeżeli spotkanie czy mówca mieli prawdziwe  pomazanie Boże, to ludzie będący na spotkaniu powinni być uwalniani ze zniewoleń i ciężarów, które ich wiążą. Boża moc zdejmuje ciężar, jarzmo i taki jest cel jej obecności i działalności.

 

Łukasza  4:18

Jezus powiedział: Duch Pański   nade mną, przeto namaścił mnie, abym

 

A więc powinny być Boże rezultaty i przemiany na spotkaniach, gdzie spotykamy się z namaszczeniem.

 

 

 

 B. CEL BOŻEGO   NAMASZCZENIA

 

 Namaszczenie jest dla Bożej chwały.

 

Chociaż jest wiele sposobów namaszczenia, w którym ono operuje, zawsze musimy mieć na uwadze główny jego cel czyli  używać je zawsze i wszędzie na chwałę Boga.

 

Jana15:8

Przez to uwielbiony będzie mój Ojciec,jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

Namaszczenie nie może być użyte dla pokazania tego, jak dobry czy duchowy jesteś albo jaką masz moc, czy ile cudów dokonałeś.

 Namaszczenie może być użyte jedynie dla uwidocznienia Bożej obecności i  pokazania chwalebnej mocy Bożej.

 

 Jana16:14

Duch Święty mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.

 

Hebrajczyków13: 8

Wiemy ze Słowa Bożego że Bóg nie zmienił się: Jezus Chrystus wczoraj,

 dzisiaj, i na wieki ten sam. Możemy być pewni że Duch Święty jest również wciąż ten sam.

 

Operowanie w  Namaszczeniu.

 

Jeśli zamierzamy operować w namaszczeniu to nasza motywacja  powinna być taka sama jak Boża , wypływaąca z Jego kierownictwa i prowadzenia.

 W ten sposób będzie utrzymany cały czas właściwy cel operowania w namaszczeniu, czyli wywyższenie Boga i Jezusa.

 

Prawdziwe zwycięstwo przez Namaszczenie.

 

Namaszczenie użyte w celu wywyższena Boga przynosi wielką moc. Celem tej mocy nie jest to, aby czuć się lepiej czy trząść się, choć tak może też być. Właściwym celem namaszczenia jest chodzenie w zwycięstwie w naszym życiu, aby w ten sposób Bóg był wywyższony na ziemi.

 

Nasz niebiański Ojciec  zaopatrzył nas przez moc Ducha Świętego w zdolność do prowadzenia zwycięskiego życia bez względu na okoliczności, które na nas przychodzą. Sytuacje bez wyjścia są w naszym życiu nieuniknione i jeśli pokonujemy je własnymi siłami to często doznajemy niepowodzenia.

Bóg dał nam zdolność do ich pokonywania poprzez Jego moc i Jego namaszczenia, które jest w  każdym wierzącym i powinniśmy je używać .

Zachariasz 4:1- 6

Nie dzięki mocy ani sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie mówi Pan Zastępów.

 

Zwycięstwo przyjdzie nie dzięki naszej własnej sile, ale przez moc Ducha Świętego. Boże rezultaty będą widoczne w pracy, szkole i rodzinie gdy będziemy operować w Jego namaszczeniu.

 

Nie tylko forma ale także Moc.

 Namaszczenie jest dobre do czegoś więcej niż trzęsienie się, dostawanie gęsiej skórki czy upadanie, chociaż często te rzeczy towarzyszą jemu. Jednakże jeżeli spotkasz się z namaszczeniem to oddziaływać ono powinno nie tylko w tym momencie ale powinno wydawać owoce w naszym przyszłym życiu.

 Kiedy wejdziemy w kontakt z nama-szczeniem, to będzie miało ono efekt nie tylko w momencie przeżycia go, ale spowoduje trwałą zmianę w naszym życiu!

 

Operowanie w doskonałości.

 

Wszystko, cokolwiek potrzebujemy w życiu znajdujemy  w społeczności z Duchem Świętym. Jeśli potrzebujemy uwolnienia, uzdrowienia, radości życia czy powodzenia, to wszystko znajduhe się w namaszczeniu.

 

2 Piotra 1:3

Tą Boską mocą jest namaszczenie które mieszka w nas w osobie Ducha Świętego.

Boża natura, charakter i moc mieszkają w życiu każdego prawdziwego wierzącego.

 

Wysoki, Silny i Owocny.

 

Ci którzy wybrali chodzenie i operowanie w namaszczeniu będą błogosławieni w każdej dziedzinie ich życia.

.

Psalm 92:12-14

 Psalm mówi o kwitnieniu jak  palma i wzrastaniu jak cedar. Kiedy operujemy w namaszczeniu jesteśmy jak drzewo palmowe, które jest najodporniejsze ze wszystkich drzew. Przetrwa wszelkie  sztormy, susze i może żyć w naj-trudniejszych warunkach. To znaczy, że niezależnie od sytuacji będziesz stał pewnie, silnie mocno i wytrwale.

Cedry natomiast są najwyższymi drzewami w Libii. Oznacza to, że wejdziesz w nowe wyższe obszary ponadnaturalne. Zawsze będziesz PONAD a nie pod…

Wtedy diabeł czy Zły będzie zawsze pod naszymi stopami.

 

 

Jest napisane, że namaszczenie będzie przynosić owoce do naszej późnej starości. W namaszczeniu będziemy wciąż kwitnąć i rodzić wspaniałe owoce.Będziemy też produktywni, pożyteczni i zdrowi ze względu na namaszczenie Ducha Świętego.

 

 

Doskonałość, odbudowa, postęp, łaska, wywyższenie, siła, wzrost i zniszczenie mocy diabeła, oraz dobre zdrowie, są  przywilejami i skutkami chodzenia w Bożym pomazaniu.

John 15:8 Jezus powiedzał:

 Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.

 

Związanie usuwająca, jarzmo niszcząca siła.

Nic tak nie manifestuje wspaniałości Boga jak Jego moc użyta do uwolnienia kogoś ze związania czy jarzma.

 

Choroby, bieda, depresje, dręczenia umysłowe, smutek mogą zamknąć nas i trzymać w uwięzieniu.

Mogą powstrzymać nas i nie pozwalać nam chodzić w pełni błogosławieństwa.

 

Izajasz 10:27

Oliwa Bożego pomazania podniesie nas do miejsca życia w ciągłym zwycięstwie. Jezus mówił o tym w świątyni do zgromadzonych tam tłumów.

 

Łukasza 4;18

Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie Bóg  abym zwiastował ubogim DOBRĄ NOWINĘ,  uleczył złamane serca, ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność,zwiastował miłościwy rok Pański.

Jezus mówiąc, że Duch Pański jest nad Nim wyrażnie pokazał w następnych zdaniach, jaki jest cel tego,że ten uch jest nad Nim:

Aby GO NAMAŚCIĆ!

 

Ewangelia.

Słowo Ewangelia znaczy Dobra Nowina  przyniesiona przez Jezusa. Dobra nowina dla biednych. Mówiąca im, że nie muszą być biednymi. Namaszczenie może zaspokoić ich wszelką potrzebę.

 

Uleczyć złamane serca.

 

Mowa jest o uwalnianiu ludzi ze związań mentalnych tj opresji,  udręk czy urazów psychicznych. Pod namaszczeniem można złamać jarzmo jakimi związał nas duch ciemności.

2 Tymoteusza 1:7

“Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni ale miłości, mocy i powściągliwości.”

.

Wyzwolenie jeńców.

 

Wiele ludzi jest związanych nałogami, strachem, niedowiarstwem i wątpliwościami. Dzięki Bożemu namaszczeniu mogą być wyzwoleni i zacząć nowe wspaniałe życie w Jezusie. Bóg stworzył człowieka do kierowania i panowania na ziemi. Namaszczenie Boże doprowadzi nas do życia w zwycięstwie.

 

Ślepym przejrzenie.

.

Mówi tu o Bożej mocy uzdrawiającej nasze fizyczne ciała. Izajasz 53:4-5

Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie…,…a Jego ranami jesteśmy uleczeni.

Namaszczenie niszczy jarzmo choroby.

 

Uwalnianie dręczonych.

 

Demony dręczą ludzi w różny sposób. Trzymają ich w beznadzieji, niedołęstwie, bez przyszłości, borykających się z różnymi trudnościami. Jezus powiedział, że przyszedł po to, by wierzący mieli obfite życie.

Acts 10:38

Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i mocą, aby czynił dobrze i uzdrawiał wszystkich opętanych przez diabła.

 

 

On też namaścił wszystkich wierzących aby czynili dobrze, uzdrawiali, uwalniali opętanych. Jesteśmy namaszczeni dla tej samej przyczyny.

 

Jana 14: 12-13

Marka 16: 14-18

Efezjan 2:10

 

Jesteśmy stworzeni do dobrej pracy, uzdrawiania chorych, uwalniania jeńców i udręczonych.

Namaszczenie Boże do usuwania związań i niszczenia jarzma jest w nas.

 

Kolosan 1:27

“Chrystus we mnie, nadzieja chwały”. Jezus namaszczony i Jego namaszczenie daje nadzieję i oczekiwanie ku dobremu. Namaszczenie które jest w nas daje przewidywanie, że Bóg będzie manifestował się w życiu tych, którym usługujemy. 

 

 

 

C. INDYWIDUALNE  I ZBIOROWE NAMASZCZENIE.

 

Indywidualne namaszczenie.

 

Było powiedziane, że jest wiele różnych rodzajów namaszczenia i w różny sposób się one manifestują. Jednakże możemy też powiedzieć, że jest jedno namaszczenie przejawiające się w wielu aspektach czy uzewnętrzniające Bożą moc i dary dla Kościoła Chrystusa.

 

Definicja.

 

Namaszczenie najlepiej opisać jako moc niszczącą  jarzmo i usuwającą ciężary. Jest to obecność i moc Boża. Namaszczenie to nie tylko działająca moc, ale osoba i przejawiająca się osobowość Ducha Świętego.

 

Jesus  Chrystus (Namaszczony).

 

Chrystus czy Mesjasz nie jest jego nazwiskiem a raczej tytułem. Po prostu to znaczy Namaszczony. Po polsku powinniśmy mówić: Jezus Namaszczony.

 

Chrześcijanin znaczy “mały” Jezus lub też Namaszczony, ponieważ to samo namaszczenie które miał Jezus jest w nas.

To samo namaszczenie, które manifestowało się w życiu Jezusa, powinno manifestować się w naszym życiu.

 

1. Namaszczenie w  Starym Testamencie.

 

W staro- testamentowym przymierzu ludzie świeccy nie byli namaszczani. Obecność Boża była zamknięta w świątyni w Miejscu Najświętszym.

 

Boże namaszczenie mogło być tylko na proroku, kapłanie i królu. Duch Boży był na nich aby mogli sprawować dany urząd.

Na przykład:

Prorocy  Eliasz           2Królewska 2:8-14

                Elizeusz       2 Królewska 4    Jeremiasz    Jeremiasza1:4-10

Kapłan   Samuel         1 Samuela 16

  Król        Dawid          1 Samuela 16

  Król        Salomon      2 Kronik 1:14

 

Dawid miał wszystko trzy namaszczenia. On był prorokiem, kapłanem i królem .

 

W Nowym Przymierzu widzimy manifestacje namaszczenia w życiu Jezusa, który po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przeniósł je na wierzących. Moc i autorytet który był w Nim został przekazany nam. Pokazał nam namaszczenie  manifestujące się w różnych sferach jego służby, co powinno być także obecne i w naszym życiu.

 

Łukasza 4:14

Dzieje Apost 10:38

Mateusza 3:16-17

Hebrajczyków 3:1

Apostoł.              Łukasza 4:24

Prorok.                Łukasza 4:18

Ewangelista.       Jana 10:14

Pastor.                 Mateusza 9:35

Nauczyciel.        1 Piotra 2:9

 

Jesteśmy  namaszczeni jako Prorocy, Kapłani i Królowie.

 

Rzymian 1:16

Namaszczenie jest w każdym wierzącym.

 

Biblia mówi,że Bóg wciąż namaszcza

Swoich wiernych. Pierwsze  namaszczenie przychodzi wraz ze zbawieniem i jest Bożą mocą pomagającą nam stać się nowym stworzeniem w Chrystusie.

.

Romans 1:16

Nie wstdzę się ewangeli Chrystusowej, jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.

 

Wszyscy wierzący otrzymali namaszczenie.

 

1 Jana 2:20, 27

A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył.

 

2 Koryntian 1:21-22

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas NAMAŚCIŁ jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.

 

Namaszczenie i pomazanie jest w nas ponieważ Duch Święty, którego otrzymaliśmy przy nowonarodzeniu mieszka w nas.

Nie jest tu mowa o chrzcie Duchem Świętym czy napełnieniu Duchem Świętym o których mówi Biblia.

To są osobne Nowo-Testamentowe doświadczenia.

Kiedy prześledzimy życie na nowo narodzonego, Duchem napełnionego chrześcijanina to zobaczymy, że Duch Święty wniósł moc Bożą (namaszczenie) do poznania Boga i pracy dla Niego dostępną dla każdego wierzącego .

 

Życie w Duchu Bożym.

 

The Święty Duch ożywia nas, pomaga nam, uczy nas modlić się, poznawać prawdę, daje objawienia, mówi do nas i przez nas proroctwa Boże.

Rzymian 8:11-14

1 Koryntian 14:14

Jana 14:16-17,26

Jana 15:26

1 Jana 2:27

 

 Zbiorowe Namaszczenie.

 

Zbiorowe Namaszczenie jest największym namaszczeniem.Zobaczmy jak to wygląda w Starym Testamencie.

2 Kronik 5:11-14

Kiedy świątynia była dedykowana, została tak napełniona obłokiem chwały, że kapłani nie mogli ustać, aby pełnić swoją służbę, z powodu chwały Bożej. W Nowym Testamencie chwałę Bożą reprezentuje Duch Święty.

Rzymian 6:4

Mówi nam, że Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca.

 

W Starym Testamencie Świątynią Boga był budynek zbudowany ręką ludzką. Natomiast teraz Bóg nie mieszka w budynkach lecz w nas, w wierzących.

 

Hebrajczyków 3:6

Lecz Chrystus jako syn był ponad domem Jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.

Cały Kościół razem jest również Świątynią Bożą.

 

Tymoteusza 3:15

Masz wiedzieć, jak postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.

 

 

W Starym Testamencie, Świątynia Salomona była nazywana domem Bożym, ale teraz my jesteśmy domem Bożym.

 

1 Koryntian 3:16

Czy nie wiecie (cały kościół), że świątynią Bożą  jesteście(Jego sanktuarium) i że Duch Boży mieszka w was? (kolektywnie cały kościół oraz indywidualnie z osobna każdy członek kościoła).

 

Tak więc jest indywidualne namaszczenie w nas ponieważ Duch Święty jest w nas, ale jest również zbiorowe namaszczenie.

Wiele razy mamy świadomość Jego obecności wewnątrz nas, kiedy zgromadzamy sie razem.

Kiedy całe ciało (kościół) uwielbia Boga, przynosi to manifestację Jego chwały.

 

Brak jedności jest często przyczyną braku manifestacji chwały Bożej a co za tym idzie nie ma wówczas i namaszczenia.

 

Dzieje Apostolskie 2:46- 47

Dzieje Apostolskie 4:23- 24

W tych wersetach należy odnotować trzy rzeczy: 

JEDNOMYŚLNOŚĆ

RADOŚĆ

UWIELBIANIE BOGA

 

Skutki Uwielbiania.

 

Dzieje Apostolskie16:26

Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamęty więzienia inatychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.

 

Dzieje Apostolskie 4:24

Podnieśli jednomyślnie głos ku Bogu, Panie Ty, który stworzyłeś niebo, ziemię, morze i wszystko co w nich jest.

Modlitwa i uwielbianie przynosi wielką manifestację chwały Bożej. Nie tylko ludzie się trzęsą, ale także i miejsca.

 

Moc Zbiorowego Namaszczenia.

 

Kiedy ktoś namaszczony kładzie ręce na ludzi, wielu wówczas doznaje przemiany duchowej i fizycznej (uwolnienia, uzdrowienia).

 

Ale zbiorowe namaszczenie ma większey efekt. Kiedy Bóg wylewa swego Ducha na Kościół, to jest o wiele większa manifestacja Jego obecności na naszych spotkaniach. To zbiorowe namaszczenie będzie wtedy wzrastało.

 

Jedmomyślne Modlitwy.

 

Dzieje Apostolskie 13:1-2

Jest tu mowa o 5 wierzących, którzy  odprawiali służbę Pańską, co w efekcie przyniosło manifestację Ducha i objawienie.

 

Mateusza 18:19

 Boże namaszczenie wzrasta tam gdzie jest jedność i uzgodnienie.

Jeden pokona  tysiąc, dwóch zaś dziesięć tysięcy.

Psalm 133

Zgoda i jedność przynosi Boże Błogosławieństwo.

 

D. JAK ZWIĘKSZYĆ NAMASZCZENIE BOŻE.

 

Namaszczenie można zwiększyć przez studiowanie Słowa Bożego i modlitwę.

W ten sam sposób można je zmniejszyć przez brak modlitwy i studiowania Słowa Bożego.

 

Dużo modlitwy i studiowania Słowa = większe namaszczenie

Mało modlitwy i studiowania Słowa =  mniejsze namaszczenie.

Studiowanie Słowa Bożego.

1 Królewska 19, 2 Królewska 2

 

Widzimy, że  pomazanie(namaszczenie)  przyszło przez narzucenie płaszcza Bożego proroka.

Widzimy także w tych ustępach, że namaszczenie czy Duch może przyjść przez zjednoczenie (współpracę), wpływ (oddziaływanie), otoczenie (środowisko). Ludzie, którzy pracują blisko pomazanego sługi Bożego, często otrzymują takie samo pomazanie.

Na przykład: wielcy nauczyciele Boży kształtują innych wielkich nauczycieli, To jest owoc ich służby.

 

“Zastanawiam się na kogo spadnie   płaszcz?”

Tak pytało się wielu wierzących po śmierci Wiggleswortha. Wielu myśli że płaszcz jest namaszczeniem i może ślepo spaść na kogoś z wierzących.Tak nie jest, gdyż płaszcz jedynie symbolizuje namaszczenie.Elizeusz otrzymał je przez bliskie przebywanie z Eliaszem. Ono przyszło przez wpływ, zjednoczenie, uczenie się od proroka. Jeśli zamierzasz iść za czyjąś służbą, to sprawdź wpierw czy osoby sprawujące ją idą za Jezusem Chrystusem.. Jeśli schodzą z Jego drogi to uważaj, ucz się od nich  z ostrożnością i nie podążaj  zbyt blisko nich.

 

 

Pamiętaj o Trzech rzeczach.

 

1.Znajdź Boże powołanie w swoim życiu.

 

2.Idź za Jezusem( On jest głową Kościoła) bardzo, bardzo, bardzo, blisko

 

3.Jeżeli chcesz mieć służbę podobną do czyjejś, to staraj się być blisko tej służby szczególnie jeśli twoje powołanie jest takie same. Masz je dlatego że Bóg ci je włożył do twojego serca.

 Czemu i komu się poddajesz takim się stajesz, dlatego należy cały czas podążając i poddając się ziemskiemu nauczycielowi badać cały czas, czy podąża on za Chrystusem.

 

 

Płaszcz ten nie spadnie na ciebie automatycznie, jak śliwki z drzewa.

Bóg pragnie powierzać ludziom dużo namaszczenia i mocy. On nie czeka kiedy będziemy doskonali żeby mógł nas użyć.On po prostu czeka aby objawić się tym , których serca są spragnione i oddane Jemu.

Musimy rozwinąć bliską relację opartą na miłości z Niebiańskim Ojcem.

To właśnie Jego charakter i osobowość manifestują się przy namaszczeniu.

 

 

2 Piotra 1:1- 10

Piotr pisze i mówi że Boża niezasłużona łaska będzie się pomnażać nad wierzącymi, aż dojdziemy do osobistej relacji i poznania Ojca i Jego Syna. Słowo łaska można by zamienić na namaszczenie do wykonania Bożego powołania w naszym życiu. Następnie mówi jak zwiększyć namaszczenie i moc Bożą i nigdy nie zejść z drogi powołania.

Boża moc i pomazanie (Jego moc, natura i charakter) jest dla nas dostępna I uzdalnia nas do życia i pobożności.  Następnie mówi, że możemy też dodawać do tego co już posiadamy, aby zwiększać nasze możliwości służenia i bycia błogo-sławionym w życiu. Możemy prze-zwyciężyć wpływ i presje światowe i być zwycięzcami we wszystkim co Bóg ma dla nas.

Pytania:

 

A. NAMASZCZENIE  BOŻE.

 (Zakreśl prawidłową odpowiedź)

1.Namaszczenie.

A.Możliwość odczuwania obecności Bożej.

B.Coś bardzo głębokiego i tylko niektórzy mogą operować w nim.

C.Ciężar usuwająca i jarzmo niszcząca moc.

2. Aby działać w Namaszczeniu musimy:

A.Pościć i modlić się.

B.Być dojrzałym w chodzeniu z Bogiem.

C.Mieć zrozumienie życia w nim.

 

3. Zgodnie z Pismem Świętym mamy:

A.Namaszczenie w nas.

B.Namaszczeniew wokół nas.

C.Namaszczenie działa nizależnie od nas.

D.Wszystkie.

 

4. Greckie słowo “Charyzma” znaczy:

A.Pomazanie.

B.Natarcie.

C. Powleczenie

D.Wszystkie razem.

 

 

5.Namaszczenie może manifestować się

A.W różny sposób.

B. Do każdego zawsze w ten sam sposób.

C.Tylko gdy działamy w Darach Ducha.

 

 

 

B. BOŻY CEL NAMASZCZENIA.

 

1.Podstawowy cel użycia namaszczenia jest:

A.    Uzdrawianie chorych.

B.     Wywyższać Bogą.

C.    Upoważnienie wierzących.

2.Aby działać w namaszczeniu potrzebujemy:

A.Pościć i modlić się.

B.Konsekwentnie i ciągle trzymać nasze motywy zgodnie z Bożymi.

C.Czekać na kierunek od Boga.

 

3. Wiemy kiedy znajdujemy się w namaszczeniu poneważ:

A.Prawdziwa Boża natura działa przez nas.

B.Manifestują się efekty (trzęsienie i śmiech).

C.Inni upadają pod mocą.

 

4.Wiemy kiedy wchodzimy w kontakt z namaszczeniem ponieważ:

A.Ono oddziaływuje na nas w tym momencie.

B.Przynosi stałe zmiany w naszym życiu.

C.Oddziałowuje ono zarówno w tym momencie jak na naszą przyszłość.

D. B i C.

5.Psalmista mówi o namaszczonym wierzącym, że będzie jak:

 

A.Drzewo palmowe.

B.Oczyszczeny.

C.Broń.

 

NAMASZCZENIE INDYWIDUALNE.

Namaszczenie jest:

A.Moc.

B.Osoba albo osobowość Boga.

C.Obecność i moc Boża.

D.B i C.

 

2. Słowo lub nazwa Chrześcijanin znaczy:

A.Ten który spotkał Jezusa.

B.Mały Namaszczony.

C.Ten kto chodzi do uznawanego kościoła.

 

3.W Starym Testamęcie namaszczenie było:

A.Nieosiągalne.

B.Zamknięte w Świątyni.

C.Na prorokach i kapłanach.

D.B i C.

 

David był namaszczony:

A.Wszystkimi 3 namaszczeniami.

B.Dwoma namaszczeniami.

C.Miał jedno główne namaszczenie.

 

 

 

5.Ponieważ namaszczenie jest przekazane wierzącym jesteśmy:

A.Namaszczeni w 3 obszarach.

B.Namaszczeni w 2 obszarach.

C.Namaszczeni w jednej głównej obszarze.

 

6.Namaszczenie spoczywa:

A.    W wierzącym.

B.    Na wierzącym.

C.    W Duchu Świętym.

D.     A i C.

 

7. Namaszczenie Boże można opisać jako:

A.Chwała Boża w Nowym Testamencie.

B.Obłok w Starym Testamencie.

C.Głos Boży w Nowym Testamencie.

D. A i B.

 

 

 

8. Najpotężniejsze namaszczenie jest:

A.Indywidualne namaszczenie.

B.Zbiorowe namaszczenie nad kościołem.

C.Specyficzne namaszczenie na dany moment.

D. A i B.

 

9. Wyraz Chrystus oznacza.

A.Drugie przez Boga nadane Jezusowi imie.

B.Tytuł Jezusa opisujący jego dokonania.

C.Namaszczony i Jego namaszczenie.

D.B i D.

 

10. Uwielbianie:

A.Nie ma wpływu na namaszczenie.

B.Może uwolnić namaszczenia.

C.Ma mały wpływ, nie tak mocny jak modlitwa.

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]