ZMARTWYCHWSTANIE

ZMARTWYCHWSTANIE

 Zagadnieniepowstania z martwychjest piątą z sześciu podstawowych nauk o Chrystusie( Heb.6/1-2).

Jedynie w nauce chrześcijańskiej spotykamy się z pojęciem zmartwych- wstania. Wyraz zmartwychwstanie w języku greckim znaczy “anastasis” ị występuje 44 razy w Nowym Testamencie і oznacza ponowne powstanie, podniesienie.Wyjątek stanowi greckie słowo ”egersis” z Ewg. Mat. 24/27-53, które oznacza wskrzeszenie lub przywrócenie do świadomości.

Według słownika Języka Polskiego zmartwychwstanie jest to zjawisko powtórnego powrotu do życia po śmierci. Jest to największa nadzieja chrześcijan (1Kor.15/12-32 і Filip.3/10-11).

Całe Pismo Święte obfituje w wiele przykładów zmartwychwstania osób które zmarły, a następnie zostały przywrócone do życia.

1.ZMARTWYCHWSTANIE W PISMACH STAREGO TESTAMENTU. 

 Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie, ponieważ wynikało to wyraźnie z pięciu Ksiąg Mojżeszowych(Pentateuch)і z pism proroków starotesta-mentowych. Chociaż jak każdy naród tak і oni byli w tej sprawie podzieleni. Posiadali różne swoje poglądy na ten temat.

Przykłady powstania z martwych ze Starego Testamętu:

  •  a.Pierwszym człowiekiem wzbudzonym do życia był Adam, który został                        ulepiony z pierwiastków ziemi. Dopiero gdy Bóg tchnął w niego ożywcze tchnienie wzbudzony został do życia.
  •  b.Wzbudzenie syna wdowy  przez Eliasza(1Ks.Król.17/21-22).
  •  c.Wskrzeszenie syna Szunamitki przez Elizeusza(2Ks.Król.4/33-35).
  •  d.Wrzucony trup do grobu Elizeusza odzyskał życie(2Ks. Król.13/21).

 

2.ZMARTWYCHWSTANIE W CZASACH JEZUSA CHRYSTUSA.

 W czasach przebywania Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, Żydzi byli podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa to Faryzeusze którzy wierzyli w zmartwychwstanie, podczas gdy Saduceusze nie wierzyli(Ewg.Mat.12/18; Ewg.Łuk.20/27 і Dz.Ap.23/8:

    Saduceusze bowiem uczą,że nie ma zmartwychwstania ani aniołów,     ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno і drugie.

Część Żydów wierzyła w końcowe zmartwychwstanie, które nnstąpi w dniu ostatecznym.Mówiła o tym Marta w rozmowie z Jezusem w Ewg.Jana.11/24:

    Wiem że(Łazarz)zmartwychwstaniew dniuostatecznym.

Niektórzy Żydzi mieli wiarę nie tylko w grupowe  zmartwychwstanie, ale również w indywidualne: Herod słysząc o czynach Jezusa wierzył, że to Jan Chrzciciel, któremu wcześniej kazał ściąć głowę został wzbudzony z martwych Ewg.Mat.14/1:2 і Ewg.Mar.6/16.Również inni uważali, że Jezus jest wzbudzonym z martwych Janem Chrzcicielem, Eliaszem,lub którymś z proroków Ewg.Mat16/13-14;Ewg.Mar.8/27-28;6/14-15; Ewg.Łuk. 9/7-8 і 18-19.

3.ZMARTWYCHWSTANIE,CENTRALNYM TEMATEM NAUKI JEZUSA

 W Ewg.Marka 12/26-27 Jezus powiedział fundamentalne słowa:

   A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście

   w Ks.Moj.jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego;

   Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka і Bóg Jakuba?

   Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

 Cała nauka Jezusa centralizuje się wokół zmartwychwstania. Cuda і znaki jakie towarzyszyły Mu potwierdzały jego autorytet u Boga Ojca. Kulminacyjnym punktem cudów  było wzbudzenie Łazarza przez co zaczęto ustalać procedurę zgładzenia zarówno zmartwychwzbudzonego Łazarza jak і Jezusa Ewg.Jana 11/45-57;12/10.

 Na swej nauce Jezus kładzie pieczęć mówiąc:

 Jam jest zmartwychwstanie і żywot, kto we mnie wierzy,

 choćby і umarł,żyć będzie.

Przypieczętowania swej nauki dokonał poprzez przyjęcie śmierci krzyżowej і zmartwychwstanie po swej śmierci widzianej przez wielu świadków.

Ewangelia Św.Jana 20/9:

  Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma,że musi powstać z martwych;

  Ewangelia Św.Mateusza 28/5-6:

   Wtedy anioł odezwał się і rzekł do niewiasty:

   Wy się nie bójcie, wiem bowiem,że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.

   Nie ma go tu, bo wstał zmartwych,jak powiedział;

   chodźcie, zobaczcie miejsce,gdzie leżał.

 Ewangielia Św.Marka 16/9,12,14:

 9.I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień    tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie….

12.A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich….

       14. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu,

   і ganił ich niewiarę і zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym,  

   którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego.

 Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa, nastąpiło zmartwychwstanie Świętych z łona Abrahamowego. Część świętych, która zasnęła przed zmartwychwstaniem Jezusa і leżała w grobach, obudziła się і wyszła z grobów. Ewg.Mat. 27/52-53: I groby się otworzyły,і wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych,і wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, і weszli do świętego miasta, і ukazali się wielu.

 Zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło drogę kolejnym zmartwychwstaniom,jako że Biblia naucza, że wszyscy wierzący, którzy uznali Chrystusa jako swojego Zbawcę і Pana, doświadczają zmartwychwstałego życia.

List Św. Pawła do Kolosan 2/13: I was którzy umarliście w grzechach ị w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy.

 4.CHRZEŚCIJANIN I ZMARTWYCHWSTANIE.

  Każdy prawdziwy chrześcijanin musi narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Ewg.Jana 1/13. Proces nowo narodzenia jest procesem zmartwychwstania do nowego życia. Przez zrezygnowanie z pełnienia własnej woli w naszym życiu umarliśmy dla własnego JA. Przyjmując Jezusa do życia zgodziliśmy się żyć dla Boga. Wόwczas On, Jezus,daje nam swego Ducha byśmy mogli wypełnić wolę Ojca. Jezus dając nam swego Ducha, udzielił nam Ducha zmartwychwstania і już obecnie chodzimy w zmartwych wstałym życiu.Sam Jezus tak nauczał; Ewg. Jana 3/16:Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewg.Św.Jana 5/24: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,kto słucha słowa mego I wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny і nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

 Ewangelia Św. Jana 5/24: Zaprawdę,zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego і wierzy temu który mnie posłał ma żywot wieczny i

 nie stanie przed sądem,lecz przeszedł z śmierci do życia.

 Ewangielia Św. Jana 6/40: A to jest wola Ojca mego,aby każdy, kto widzi Syna і wierzy w  niego,  miał żywot wieczny a Ja go  wzbudzę w dniu ostatecznym.

  54.Kto spożywa ciało moje і pije krew moją, tenma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 Przez Adama grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. JEZUS umarł za grzech Adama oraz grzechy całej ludzkości і pierwszy z umarłych zmartwychwstał w chwalebnym nieśmiertelnym ciele, a przez to zmienił wierzących śmierć w sen, z którego wszyscy się obudzimy(Dan.12/2;Jana5/28-29 і 11/11).

 Nasze życie, nowo narodzonego chrześcijanina jest już chodzeniem w nowym życiu, kierowanym Duchem Bożym a nie ciałem zgodnie ze słowami z Rzymian 6/4-5:

   Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak

  і my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy  również w podobieństwo jego zmartwychwstania.

 Efezjan 2/5: I nas, którzy umarliśmy przez upadki, OŻYWIŁ wraz z Chrystusem - ŁASKĄ ZBAWIENI JESTEŚCIE.

 Prowadzenie nowego życia (życia zmartwychwstałego) możliwe jest tylko dzięki DUCHOWI ŚWIĘTEMU którego udzielił nam Bóg і jest to moc zmartwych wstania. List do Rzymian 8/11: A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził    z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa z martwych wzbudził, ożywi і wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

 Wzrastając w Jezusa śmierć і uczestnicząc w jego cierpieniach stajemy się podobni do niego і rośniemy w mocy zmartwychwstania.

Filipian 3/10-11: Żeby poznać go і doznać mocy zmartwychwstania jego, і uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.

Ta sama moc która wzbudziła Jezusa z martwych, zamieszkuje w każdym wierzącym. Moc ta poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi ị nadaje ona naszemu życiu ponad naturalną jakość.

 5.BOŻY PLAN GRUPOWYCH ZMARTWYCHWSTAŃ.

 I. Pierwsze Zmartwychwstanie.

 a)zmartwychwstanie świętych z raju –łona Abrahamowego Ewg.Mat.27/52,53.

  b)zmartwychwstanie kościoła Jezusa Chrystusa,1List do Tesal. 4/15-17.

  A to wam mówię na podstawie Słowa Pana, że MY, którzy pozostaniemy przy

  Życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli… Potem

  MY którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; і tak zawsze będziemy z Panem.

  c)zmartwychwstanie dwóch osób, świadków czasów, w połowie wielkiego

  ucisku: Henocha і Eliasza Objawienie 11/11-12.

  d)zmartwychwstanie świętych z wielkiego ucisku, którzy w okresie siedmio-

  letniego ucisku nie zgodzili się na przyjęcie znaku na rękę lub czoło za   co zostali zabici – ich zmartwychwstanie nastąpi na koniec wielkiego ucisku (Obj.20/4-6).

                                             Opracował  Jerzy Maniewski

 II. Drugie Zmartwychwstanie – zwane też “wielkim białym tronem”.       

    (opracowane przez Romana Ciereszko w skrόcie, a nie szczegόłowo).

 Jest to ostateczne zmartwychwstanie wszystkich ludzi, ktόrzy nie mieli udziału w I zmartwychwstaniu. Na II zmartwychwstaniu kończy się historia ludzkości oraz dotychczasowej ziemi ị nieba (Obj.20/11).

Niewątpliwą rzeczą jest to, że wszyscy uczestnicy z I zmartwychwstania jako kapłani Boga ị Chrystusa będą wraz z Nim przebywać na wieczność w Nowej Jerozolimie (Obj.22/1-5). 

 Interesujące jest natomiast rozważenie tego, ktόrzy z uczestnikόw II zmartwychwstania będą mieli prawo do zamieszkania na Nowej Ziemi, a ktόrzy zostaną skazani na wieczną (drugą) śmierć.

 OSĄDZENI NA WIECZNĄ ŚMIERĆ

Pismo Święte dokładnie określa osiem kategorii ludzi, ktόrych udziałem stanie się jezioro płonące ogniem ị siarką:

 “Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabόjcόw i wszetecznikόw i czarownikόw i bałwochwalcόw i wszystkich kłamcόw będzie jezioro płonące ogniem i siarką” (Obj.21/8).

 Nie ma więcej wymienionych innych kategorii, więc należy przyjąć, że jest to lista wyczerpująca i nie powinniśmy nikogo do tej listy dodawać ani ujmować (Obj.22/18). Ktoś może powiedzieć, że w tych ośmiu grupach nie są wymienieni ci, ktόrzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddali mu pokłon (Obj.14/9-11), jednak tych ludzi należy zaliczyć do kategorii bałwochwalcόw, oddających cześć stworzeniu (antychrystowi) zamiast Stwόrcy (Rzym.1/25).

 Chciałbym zwrόcić uwagę, że na czele tej listy nie ma zabόjcόw ani mordercόw, a są to w wielu wypadkach tzw. “porządni ludzie” często mόwiący o sobie “nikogo nie zabiłem, nie kradłem więcej niż inni, itp”, a mianowicie ludzie określeni przez Boga jako:

  • bojaźliwi (w niektόrych tłumaczeniach tchόrzliwi)w większości przeciętnie prowadzący się obywatele, ktόrzy wtedy, kiedy słyszą o oddaniu swego życia Jezusowi i narodzeniu się na nowo, odrzucają to z obawy, by nie stracić poważania u przyjaciόł, u rodziny, w pracy, czy by “nie zmienić wiary”. Słyszana przez nich Ewangelia staje się dla nich wonią śmierci ku śmierci (2Kor.2/16).
  • niewierzący to rόwnież ludzie, dla ktόrych mowa o krzyżu ị o zbawieniu z łaski jest głupstwem (1Kor.1/18). Można utrzymywać, że wierzy się w Boga, a być prowadzonym przez diabła i walczyć z Chrystusem (Ew.Jana 8/44, Dz.Ap.7/54-60). Można przybierać pozory pobożności tu na ziemi (2Tym.3/5), ale kiedy stanie się przed tronem sędziowskim Boga, to już nie będzie można niczego pozorować.

Nie to, czy wierzy się w Boga, ale to, czy zna się osobiście Boga i jest się posłusznymJemu i Jego Słowu liczy się u Boga (demony też wierzą w Boga, ale nic im to nie pomoże i tak będą smażyć się w jeziorze ognistym wspόlnie ze swoim władcą i wymienionymi ośmioma kategoriami ludzi).

 Chrystus jest największą, najcenniejszą i najdroższą ofiarą jaką Bόg złożył dla człowieka, by dać mu życie wieczne. Odrzucenie Chrystusa jest rόwnoznaczne ze śmiercią wieczną. Każdy człowiek, ktόry słyszy prawidłowo głoszoną Ewangelię Chrystusa ma wolny wybόr, ktόrego konsekwencą jest albo życie wieczne, albo śmierćwieczna – innych możliwości nie ma!

 OSĄDZENI WEDŁUG UCZYNKÓW

Natomiast inna sprawa jest wtedy, kiedy będą sądzeni ludzie, ktόrzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, albo słyszeli, ale niepełną Ewangelię – dochodzimy tu do innej miary sądu, a mianowicie osądzenia każdego według jego uczynkόw (Obj.20/13).

W I zmartwychwstaniu dającym jego uczestnikom prawo do zamieszkania w Nowej Jerozolimie zbawienie jest nie z uczynkόw a z łaski, natomiast zbawienie uczestnikόw II zmartwychwstania otrzymujących tylko prawo do zamieszkania na Nowej Ziemi (nie w Nowej Jerozolimie) dokonuje się na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami  jest napisane w księgach, ktόre zostaną otwarte na Sądzie Ostatecznym (Obj.20/12 wyraźnie wskazuje, że co najmniej 3 księgi zostaną otwarte).

Jeżeli – jak twierdzą niektόrzy – w księdze żywota nie będzie zapisanych żadnych ludzi na Sądzie Ostatecznym, to dlaczego Bόg miałby ją otwierać nadaremnie? Przecież Bόg żadnej rzeczy nie robi na prόżno.

 A więc jakie kategorie ludzi znajdą się na Nowej Ziemi? Wierzę, że co najmniej 3 wielkie grupy ludzi:

 1)      Ogromna rzesza pogan, ktόrzy zakon mieli wypisany w sercu i poprzez swoje uczynki wypełniali go

przez co zostaną przed Bogiem usprawiedliwieni – (Rzym.2/13-16).

 2)      Izrael jako specjalna grupa ludzi będzie w całości zbawiony przez Boga w ten sposόb, że Bόg zgładzi

ich grzechy (Rzym.11/26-27).

 3)      Wreszcie chrześcijanie, ktόrzy nie znaleźli się w I zmartwychwstaniu wejdą na Nową Ziemię o ile nie

               znajdą się w żadnej z ośmiu grup idących na wieczną śmierć.

 Należy podkreślić, że wszystkie 3 grupy zbawionych uzyskają prawo do zamieszkania na Nowej Ziemi, a do Nowej Jerozolimy będą jedynie pielgrzymować co pewien czas, aby liście z drzewa żywota uzdrowiły ich nie z chorόb (bo ich już nie będzie) a z braku bezpośredniej obecności Boga (Obj.22/3). Prawo do owocu z drzewa życia będą mieli tylko uczestnicy I zmartwychwstania zamieszkali na stałe w Nowej Jerozolimie.  

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]