SAD WIECZNY

SĄD WIECZNY

Zagadnienie sądu wiecznego jest szóstą і ostatnią nauką z podstawowych doktryn o Chrystusie według listu do Hebr.6/1-2.

Sąd wieczny polega na tym że trwa wiecznie,tzn,nigdy się nie kończy,stale się odbywa. Pismo Św.naucza nas, że każdy człowiek Musi stanąć pewnego dnia przd Bogiem I być osądzonym, czyli zdać sprawę z swoich czynów. Bóg Ojciec wyprowadził na świa swego jedynego syna Jezusa Chrystusa, by przez niego wszystko osądzić.    Ewg.Jana 5/22: Bo і Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd  przekazał synowi.

Syn Jezus Chrystus został ustanowiony sędzią і jemu został powierzony cały autorytet. Dz.Ap.17/31:

   Gdyż(Bóg Ojciec) wyznaczył dzień,w którym będzie sądził  świat sprawiedliwy przez męża, którego ustanowił potwier-dzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Jemu też po wzbudzeniu z martwych,dał całą moc na niebie,na ziemi,pod ziemią і w morzu-wg Ewg.Mat.28/18; Fil.2/10 oraz, Obj.Jana 5/13-I słyszałem,jak wszelkie stworzenie,które jest w niebie і na ziemi, і pod ziemją,і w morzu, і wszystko, co w nich jest,mówiło: Temu, który siedzi na tronie, Barankowi błogosławieństwo і cześć,і chwała,і moc na wieki wieków.

Zacytowany powyżej wersety biblijne są kluczowymi wersetami wprowadzającymi nas do zagadnienia sądu wiecznego.

Sąd wiecznyodbywa się w wielu etapach czasowych і na różnych poziomach duchowych. Według nauki Nowego Testamętu, rozróżniamy nastę pujące rodzaje sądów:

 •      sąd na krzyżu(sąd w przeszłości).
 •      sąd obecny,przez Słowo і Ducha.
 •      sąd Chrystusowy(sąd wierzących).
 •      sąd nad narodami.
 •      sąd ostateczny(sąd na białym tronie).
 •      sąd nad aniołami.

 1.Sąd na krzyżu.

Sąd który dokonał się w przeszłości, gdzie szatan zosta osądzony і moc jego złamana.

Ewg.Jana5/24:Zaprawdę,zaprawdę,powiadam wam kto słucha słowa mego і wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny і nie stanie przęd sądem,lecz przeszedł z śmierci do żywota.

1 Ptr.2/24: On grzechy nasze sam na ciele swoim pońósł na drzewo abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

Kol.2/13-15:I was, którzy umarliście w grzechach і w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, і usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze і zwieszchności, і wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.

Pan Jezus przez swoją dobrowolną śmierć na krzyżu zwyciężył szatana zabierając mu klucze od śmierci і piekła. W rezultaciei czego połoczył teraz z powrotem niebo z ziemią - Efezjan. 1/10, Objawienie Jana 1/18: I żyjący. Byłem umarły,lecz oto żyję na wieki wieków і mam klucze śmierci і piekła.

 2.Sąd obecny.

 Sąd czasu terażniejszego. Jest sądem dokonywanym codziennie przez Słowo Boże і Ducha Świętego.Słowo Boże zostało dane z nieba dla wszystkich ludzi,by wszyscy mogłi dostąpić wiecznego życia.Jednak

Codziennie tyśące ludzi odrzuca je dobrowolnie zrzekając się

Bożego daru - życia wiecznego, skazując się tym samym na potępie nie. Gal.1/11-12: A oznajmiam wam,bracia, że ewangielia, którą ja wam zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego;Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka,ani jej mnie nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.

Ewg.Św. Jana 3/18-21:Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jst osądzony dlatego,że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożago. A na tym polega sąd,światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ćiemność bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłośi inie  zbliża się do światłości,aby nie ujawniono jego uczynków.Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą,dąży do światłości aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Wyrazistość sądu bardzo ostro występuje w słowach Jezusa. Ewg.Mar. 16/15-16: Idąc na cały świat,głoście ewangielię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy і ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy,będzie potępiony.

Ewg.Jan 12/48: Kto mną gardzi і nie przyjmuje słów moich ma swego sędziego:SŁOWO, które głosiłem,sądzić go będzie w dniu ostatecznym.

Duch Święty który po wstąpieniu Jezusa do nieba pozostał na ziemi, Stale codziennie przekonuje ludzi, o stale trwającym sądzie Bożym. Ewg. Jana 16/8 A On (Duch Święty),gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu і o sprawiedliwości,і o sądzie

Ja osobiście nie mogę nikogoprzekonać ale to przekonanie daje Duch który nazywa się Święty. Ci którzy przyjmują Słowo Bożej і zaczynają je zachowywać przechodzą do żywota wiecznego. Sąd ten trwa ustawicznie codziennie. Wierzący poddają się dobrowolnie, codziennie,osądzaniu Pana poprzez Słowo.List do Koryntian 11/31-32 :Bo gdybyśmy sami siebie osądzali,nie podlegalibyśmy sądowi.Gdy             zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.

W życiu każdy wierzący musi zachować ciągły sąd,by nie wypaść z łaski która otwarta została przez zbawienie.Chodzić w łasce znaczy w namaszczeniu Ducha Świętego.By móc to osiągnąć musi być wyznanie I odwrócenie się od grzechów w kolejności objawianej przez ducha Świętego. 1 List.Św.Jana 1/5-10: A zwiastowanie to, które słysze-  liśmy od niego і które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli  mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy і nie trzymamy się prawdy.Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak I on sam jest w światłości, społeczność mamy zobą,і krew Jezusa Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, I prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg і sprawiedliwy і odpuści nam grzechy,і oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy,że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy і nie ma w nas Słowa jego.

Kolejne sądy odbędą się w przyszłości і pierwsi sądzeni będą wie-rzący,dopiero potem niewierzący,і cały świat, ana końcu aniołowie.

 3. Sąd Chrystusowy.

 Jest to sąd, na którym oblubienica Jezusa Chrystusa spotka się bezpośrednio z nim na obłokach і On wynagrodzi trud pracy w winni- cy Ojca niebieskiego. Na nim Jezus rozda nagrody, obdarzy darami, przydzieli stanowiska і pozycję w swoim ciele.Jest to sąd nad wie-rzącymi, nad osądzeniem ich motywów działania іczynów. Nie jest to sąd nad grzechami, I nie określa on czy ktoś wejdzie do nieba czy nie.Nie jest to sąd potępiający, ale wynagradzający. List Pawła do Rzymian 14/10-12: Ty zaś czemu osądzasz swojego brata? Albo і ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed    sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw,mówi Pan, Ugnie się przede mną wszelkie kolano і wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.

1 List Pawła do Koryntian 3/11-16: Albowiem fundamętu innego nikt nie założyć oprócz tego,który jest założony,a którym jest Jezus A czy ktoś na tym fundamęcie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże,gdyrz w ogniu się obiawi,a jakie jest dzieł każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamęcie, ostoi się, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak,jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście і że Duch Boży mieszka w was?

2.List do Koryntian 5/10: Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym,aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre cz złe. Występuje cały szereg nagród і darów którymi Jezus obdarzy swoją oblubienicę. Nagrody te opisane są w piśmie Świętym I są to:

a)Korona Życia-czasami zwana “Koroną Męczenników”. Jest nagroda za wierność Chrystusowi, nawet kosztem własnego życia.  Jakuba 1/12:  Błogosławiony mąż,który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę weźmnie wieniec żywota,obiecany przez boga tym,którzy go miłuje.

Objawienie 2/10: Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więźienia,abyście byli poddani próbie, і będziecie w udręce przez diesięć dni.Bądz wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

b)Korona Chwały. Nagroda dla tych,którzy wiernie pełnili służbę doglądając stada Bożego. Otrzymają ją równierz ci, którzy według Bożego postanowienia zostali namaszczeni do służby і z właściwą pieczołowitością wykonali swoje zadanie. 1 List Piotra 5/2-4:

  Paście trzodę Bożą,która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzytkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie nie zwiędłą koronę chwały.

1 Tesaloniczan 2/19: Bo którz jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa  w chwili jego przyjścia? Czy nie wy?

c)Wieniec Sprawiedliwości. Przeznaczony jest dla tych co wiodą czyste życie, zachowują wiarę і umiłowawszy Chrystusa oczekują jego powrotu. Ewg.Mat.10/41:Kto przyjmuje proroka jako proroka otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedli- wego otrzyma  zapłatę sprawiedliwego.

2Tymoteusza 4/7-8: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; Ateraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz і wszystkim,którzy umiłowali przyjście jego.

D) Radośćі jasność na Wieki. To nagroda dla zdobywców dusz za pozyskanie dusz dla Chrystusa і wprowadzenie іch na drogę wiary.

1Tesaloniczan 2/19-20:(Jak powyżej w pkt.b).Zaiste, wy jesteście    chwałą naszą і radością.

Daniel 12/3 Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim,a ci,którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Słowo Boże wielokrotnie zapewnia nas o otrzymaniu wiecznych nagród przeznaczonych dla zwycięzców w biegu o wiarę. 1Kor.9/25:

 A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje,tamci wprawdzie, Aby znikomy zdobyć wieniec,my zaś nieznikomy.

2Tymoteusza 2/4-5:Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy  doczesnego życia,aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje więńca, jeżeli nie walczy prawidłowo.

Poza wymienionymi nagrodami jest jeszcze cały szereg innych darów, które Pan Jezus chce obdarować swoich wiernych, za pracę w Kościele. Są to dary, które wierni otrzymają zarówno w niebie, jak też na ziemi:

 •    spożywanie z drzewa żywota (Obj.Jana 2/7).
 •    ukryta manna, kamyk biały  (Obj.Jana2/17).
 •    władza nad poganami, gwiazdę poranną (Obj.Jana2/26).
 •    szatę białą і wyznanie imienia przed Ojcem (Obj.Jana3/5).
 •    zachowanie w godzinie próby,filarem w świątyni(Obj.Jan.3/10-12)
 •    pozwoli zasiąść  na swym tronie,złoto wyprobowane w ogniu (Obj.Jana 3/18-21).
 •    Pan Jezus oblecze swoją Oblubienicę(Kościół swój) w najkoszto-wniejsze klejnoty (obj.Jana3/18-21).

WSZYSTKIE TE NAGRODY I DARY MAJĄ WARTOŚĆ NIEBIAŃSKĄ, WIECZNĄ I PRZEZNACZONE SĄ DLA TYCH, KTÓRZY DOSTĄPILI ZBAWIENIA.

 4. Sąd nad narodami.

 Sąd nad narodami odbędzie się na ziemi, gdy Pan Jezus wraz ze swą oblubienicą powróci z nieba z wesela і obejmuię panowania na ziemi na tysiąc lat. Sąd ten odbędzie się w Jerozolimie, gdzie Pan nasz zasiądzie na tysiąc lat. Sąd ten odbędzie się w Jerozolimie, gdzie Pan nasz zaśądzie na zasiądzie na tronie wraz z swą chwałą, jako Król wszystkich narodów. Oddzieli wówczas narody od siebie і kozły

od owiec.Oddzieli sprawiedliwych do życia wiecznego, a niesprawiedliwych do wiecznego ognia, zgodnie ze słowami Jezusa z

Ewangielii Mateusza 25/31-46: A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej і wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, і odłączy jedne od drugich. Jak pasterz odłancza owce od kozłów.I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy:Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego,odziedziczycie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknołem, a daliście mi jeść, prag-nąłem, a dali mi pić, byłem przychodniem, a przyjeliście mnie, byłem nagi, a przy odzialiście mnie, byłem chory, a odwiedza-liście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.

  Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy:Panie! Kiedy widzie-liśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a dali-my ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przechodniem I przyjeliśmy cię albo nagim і przyodzieliśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, і przychoiliśmy do ciebie? A król od- powiadając, powie im:Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyni- liście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyni-liście. Wtedy powie tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu і jego aniołm. Albowiem łaknołem a nie daliście mi jeść, pragnołem a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjeliście mnie, nagi, a nie przyodzialiście mnie, chory і w więzieniu і nie odwiedzaliście mnie. Wtedy і oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przechodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu і nie daliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci  mnie uczyniliście. I odejdą ci na każń wieczną,sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Koniec sądu nad narodami rozpoczyna tysiącletnie panowanie Króla królów, Pana Jezusa Chrystusa na ziemi.

 5.Sąd ostateczny.

 Sąd ostateczny jest sądem, który odbędzie się w przyszłosci po tysiącletnim panowaniu Jezusa na ziemi. Jest to sąd nad niewie-rzącymi, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa іnie przyjeli jego usprawiedliwienia przed Bogiem Ojcem. Sądzeni będą ze swych uczyn-ków. Uczynki ich zapisane zostały  w księgach uczynków.Ponieważ imiona ich nie są zapisane w księdze życia, a z uczynków nikt nie zostanie usprawiedliwiony, przeto czeka ich wyrok potępienia, wyrok skazujący do jeziora ognistego. Sąd ten nie jest sądem ułaskawiającym,a jest sądem skazującym.Objawienie Jana 20/11-15:

  I widziałem wielki, biały tron і tego,który na nim siedział, przed którego obliczem pierzchła ziemia і niebo, і miejsca dla nich nie było.I widziałem umarłych,wielkich і małych, stojących przed tronem: і księgi zostały otwarte: również inna księga, księga tego,co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach I wydało morze umarłych,którzy w nim się znajdowali, również śmierć і piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, і byli osądeni, każdy według uczynków swoich.I śmierć, і piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Sąd ten jest sądem ostatecznym і na sąd ten staną wszyscy niespra-wiedliwi od Kainapoczowszy.Jest to sąd białego tronu nad niespra-wiedliwymi, którzy zmartwychwstają w swych ciałach by być w nich osądzonym. Ewangielia Mateusza 7/23: A wtedy іm powiem; Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Sąd ostateczny, jest sądem na którym spełniają się słowa Pana Jezusa Chrystusa:

 •  niewierzący umrą w swoich grzechach(Ewg.Jana 8/24).
 •  niewierzący pójdą na wieczne zatracenie(2 Tes.1/7-9).
 •  niewierzący ponieważ czynią niesprawiedliwość, idą do piekła gdzie jest robak і gdzie pali się wieczny nieugaszony ogień     (Ewg.Marka 9/43-48).
 •   ci którzy nie przyjeli ewangieli, idą do miejsca gdzie jest płacz і zgrzytanie zębów,і choć pali się ogień jest jednak ciemność, bo jest to mniejsce na zewnątrz Królestwa Niebieskiego(Ewg.Mat.8/12;22/13 і 25/30).

Chociaż nauka o karze wiecznej dla niewierzących nie jest przymienna і nie życzy się nikomu, to jednak jest prawdą w którą wierzymy. Jezus mówił więcej o piekle, niż o niebie. Posłaniem Jezusa było między innymi ostrzec religijnych ludzi od odejścia z drogi prawdy, by ustrzec ich od gniewu Bożego. Ewg.Mat.3/7:

 A gdy ujrzyał wielu faryzeuszów і sadyceuszów,przychodzących do

 Chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzeł, przed przyszłym gniewem.

Wszyscy którzy uwierzuli w Jezusa і przyjeli jego ewangielię і w niej trwają, nie stają na sąd ostateczny, ani na jakiekolwiek potępienie, gdyż nie są to synowie światłości.

 Sąd nad aniołami.

 Sąd przyszłości, który odbędzie się po sądzie ostatecznym, a przed przejściem na wieczną ziemię і wieczne niebo,gdzie panuje sprawie-dliwość. Na sądzie tym sądzeni będą aniołowie, którzy są zamknięci w lochach ziemi od czasu potopu z okresu Noego. Sądzeni oni będą przez Jezusa Chrystusa і jego świętych, za przekroczenie naznaczo-nych im obszarów і za to, że nie powrócili w właściwym czasie z raportem do nieba. Juda 1/6:

   Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonych dla nich okręgów, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w cimnicy na wielki dzień sądu.

2 Piotra 2/4: Bóg bowiem nie oszczędił aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił іch w lochach, aby byli zachowani na sąd.

1 Koryntian 6/3: Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy?

  Cóż więc  dopiero zwykłe sprawy życiowe?

 Zalecana literature dla dalszego pogłębienia tematu:

 Podstawy Wiary Chrześcijańskiej……………Derek Prince dostępnej w

 Instytut Derka Prince’a ul.Wesoła 9, 20-103 Lublin, Polska.     

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]