PISOMO SWIENTE

PISMO ŚWIĘTE

SŁOWO BOŻE

Ewangielia Św. Jana 1/1:

    Na początku było SŁOWO, a SŁOWO było u Boga, a Bogiem było SŁOWO. Wszystko przez nie powstało… W nim było życie,a życie było światłością ludzi… Ta prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był, і świat przezeń powstał… Którzykolwiek go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy narodzili się… z Boga.

Przypowieści Salamona 4/20-23:

    Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głembi serca.

  Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, і lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

2 List Św. Pawła do Tymoteusza 3/15-17:

   Całe Pismo przez Boga jest natchnione і pożyteczne do nauki,

   do wykrywania błędów,do poprawy,do wychowywania w sprawiedli- wości, aby człowiek Boży był doskonały,do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.Słowo Boże może cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu  przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

List Św.Pawła do Hebrajczyków 4/12:

   Słowo Boże jest żywe і skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy і ducha, stawów і szpiku, zdolne osądzić zamiary і myśli serca

   І nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone і odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

Ewangelia Św. Jana 5/24:

   Kto słucha słowa mego і wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny і nie stanie przed sądem lecz przeszedł z śmierci do żywota.

 List Św.Jakuba 1/22:

   … przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądzicie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

EwangeliaŚw. Jana 8/51:

  …jesli kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

1 Piotra 1/23:

   Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego,ale nieskazitelnego przez SŁOWO BOŻE, które żyje і trwa.

List Św. Pawła do Efezjan:

  Weźcie też… miecz Ducha którym jest SŁOWO BOŻE.

Ewangelia Św.Łukasza 11/28:

 Błogosławieni są ci,którzy słuchają SŁOWA BOŻEGO і strzegą go

Izajasza 55/11:Tak jest z moim słowem , które wychodzi z moich ust; Nie wraca  do mnie puste, lecz wykonuje moją wole і spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Jeremiasza 1/12:

     …gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić.

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]