4 Prawy Duchowego Zycia?

CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?

 Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga. 1

1, 2, 3, 4

 

1) PRAWO  PIERWSZE

Bóg Miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały PLAN.

MIŁOŚĆ  BOŻA

“Tak bowiem Bóg umiłował Świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.” (JAN 3:16)

BOŻY  PLAN

“Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.” (JAN 10:10) (Chodzi tutaj o życie mające pełną wartość i cel) Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości? Ponieważ...

1, 2, 3, 4

2) PRAWO  DRUGIE

Człowiek jest Grzeszny i w konsekwencji Oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać Ani przeżywać Bożej Miłości i Planu dla swojego życia. CZŁOWIEK JEST GRZESZNY „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały Bożej.” (RZYMIAN 3: 23)

Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego - wspólnota z Bogiem została zerwana.Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.

CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” (RZYMIAN 6:23) (To znaczy duchowe odłączenie od Boga.) Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. I dzieli ich wielka przepaść. Człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki takie jak: dobre, uczciwe życie, etyka, filozofia lub religia.

Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.

1, 2, 3, 4

 

3) PRAWO  TRZECIE

JEZUS CHRYSTUS jest JEDYNYM, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Poprzez Niego możemy poznać Bożą miłość i Boży plan dla twojego życia.

JEZUS UMARŁ ZA NAS I NASZE GRZECHY

“Bóg zaś okazuje nam swoją miłość poprzez to, że Chrystus umarł za nas,  gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” (RZYMIAN 5: 8)

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ

„Chrystus umarł za grzechy nasze...został pogrzebany...zmartychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem...ukazał się Piotrowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz.” (I KORYNTIAN 15: 3-6)

I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ

„Ja Jestem Drogą i Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie.” (Ewangelia Jana 14: 6)

Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, poprzez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech Praw Duchowego Życia.

1, 2, 3, 4

4) PRAWO  CZWARTE

Musimy Osobiście Przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana naszego życia. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego Plan dla naszego życia.

MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA

„A wszystkim, którzy Jego przyjęli, tym którzy wierzą w Imię Jego, dał moc, aby się stali Dziećmi Bożymi.” (Ewangelia Jana 1: 12)

PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (EFEZJAN 2:8-9)

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ  ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę  z nim wieczerzał, a on ze mną.”(APOKALIPSA JANA 3: 20)

Przyjęcie Jezusa Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga oraz pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i zmianę nas według Jego woli. Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ DO BOGA

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ DO BOGA

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca. Oto przykład modlitwy: “Panie Jezu. Potrzebuję Ciebie. Uznaję swoją grzeszną przeszłość. Otwieram moje serce i drzwi mojego życia. Potrzebuję Ciebie jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając na krzyżu za mnie. Prosze o Twoje prowadzenie w moim życiu. Uczyń mnie takim jakiego mnie pragniesz.”

Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca?

Jeśli tak, to módl się w taki sposób, a Pan Jezus- według swojej obietnicy-zamieszka w twoim życiu.

JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU

Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby zamieszkał w twoim życiu? Czy uczyniłeś to szczerze?

Jak tak, to pamiętaj o Jego obietnicy zawartej w Objawieniu Jana 3:20. Co Jezus powiedział i gdzie On teraz jest w stosunku do ciebie? Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy On zawodzi?

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA I PANA SWOJEGO ŻYCIA

“A Swiadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.Ten, kto ma Syna, ma życie; a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisalem do was, którzy wierzycie w Syna Bozego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” (I JANA 5: 11-13).

Dziękuj często Bogu Ojcu za to, że Chrystus mógł wejść do twojego życia i nigdy cię nie opuści. Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy Jego zaprosiłeś, Chrystus mieszka w tobie i że masz życie wieczne. Ale zapytasz, ja wcale tego nie czuję?

NIE POLEGAJ  NA  UCZUCIACH

Nie nasze uczucia, lecz Obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są teraz naszym autorytetem. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa. Bóg i Jego Słowo są faktem a nasza ufność do Niego i Jego Słowa jest wiarą a nasze reakcje emocjonalne - naszymi uczuciami.My, jako chrześcijanie nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Bogu i obietnicach Jego Słowa – Pisma Świętego.

A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA

Z chwilą gdy przyjąłeś Chrystusa poprzez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian jak:

  1. Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Objawienie 3: 20)
  2. Grzechy twoje zostały przebaczone (Kolosan 1: 14)
  3. Stałeś się Dzieckiem Bożym ( Ewangelia Jana 1: 12)
  4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda z Bogiem, dla której Bóg ciebie stworzył oraz przeznaczył. (Ewangelia Jana 10: 10, II Koryntian 5: 17, I Tesaloniczan 5: 18).

Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu, niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i nasze posłuszeństwo.

WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE

„Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela.” (II PIOTRA 3: 18) Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomoga ci w tym te rzeczy:

  1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (Ewangelia Jana 15: 17)
  2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 17: 11)
  3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (Ewangelia Jana 14: 21)
  4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem (Mateusza 4: 19)
  5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (I Piotra 5: 7)
  6. Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwól Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie. (Dzieje Apostolskie 1; 8), (Galacjan 5: 16-17)

 KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA

W liście do Hebrajczyków 10: 25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali „wspólnych zebrań” chrześcijańskich. Kilka razem płąnących żągwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew – wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi – szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie.

CZY CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU?

Jeśli to opracowanie pomogło ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, To postaraj sie podzielić nim z kimś innym. Po więcej informacji napisz na adres e-mail naszej Polskiej Misji Chrześcijańskiej w Sydney:

polsong@saintly.com 

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]