OBIETNICE BOZE

OBIETNICE BOŻE.

 Ks.Ozeasza 4/6:LUD MÓJ GINIE, GDYŻ BRAK MU POZNANIA……………

(NIE ZNA MNIE I MOICH OBIETNIC).

 Co to jest obietnica?

 Według Słownika Języka Polskiego obietnica jest tozapewnienie

(przyrzeczenie) zrobienia, załatwienia lub dania czegoś.

 Pierwsza Boża obietnica.

 Po grzechu w ogrodzie Eden, Bóg Ojciec, wymawia słowa przekleństwa, ale daje też obietnicę wyjścia z tego przekleństwa.1Ks.Moj.3/15:

    I ustanowię nieprzyjaźń  między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem,

   Ono zdepcze ci głowę,……

Druga Boża obietnica.

 Przy zapowiedzi zgładzenia człowieka na ziemi potopem, Bóg daje obietnicę 

Noemu. Obietnica ta jest zawarta w przymierzu 1Ks.Moj.6/18:

  Ale z tobą ustanowię przymierze moje і wejdziesz do arki ty і synowie

  twoi, і żona…………

Bóg spełnia zawsze to co zapowiedział 1Ks.Moj.7/23:

  Tak zgładził Bóg wszystkie istoty,….Pozostał tylko Noe і to, co z nim

  było na arce.

 Obietnice dane Abrahamowi.

   Pierwsza obietnica dana Abrahamowi była warunkowa; że ma wyjść z ziemi swojej 1Ks.Moj.12/1-3: A uczynie z ciebie naród wielki і będę ci błogosławił,……..

Następne obietnice dane Abrahamowi są już bezwarunkowe 1Ks.Moj.15/1:

  …nie bój się Abramie,Jam tarczą twoją;zapłata twoja będzie sowita!

1Ks.Moj.15/4-5:ten który pochodzi z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem ,……Spójrz ku niebu і policz gwiazdy,…Tak liczne będzie potomstwo twoje.

Dalsze obietnice dane Abrachamowi 1Ks.Moj.15/18-21: Potomstwu twemu daję tę ziemie, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Napewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna.

Wyjaśnienie według Nowego Testamentu jak działa obietnica dana Abrahamowi

W liście do Galacjan 3/16 :

  …obietnice dane były Abrahamowi і potomkowi jego Chrystusowi.

Gal.3/18: dziedzictwo(spadek)wywodzi się z obietnicy, a nie z zakonu(czyli uczynków).

Gal.3/22:……to co było obiecane,dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Gal.3/29:A jeśli jesteście Chrystusowi,tędy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

Gal.4/28:Wy zaś,bracia podobnie jak Izaak dziećmi obietnicy jesteście.

Rzym.4/13:Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica… …lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary.

Rzym.9/8:…nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo

2Kor.1/20:Bo obietnice Boże, ile ich by nie było, w nim (J.Ch.)znalazły swoje TAK;

Rzym.4/21: Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał ma moc і uczynić.

 Obietnice dane przez Jezusa

w Ewangelii Mateusza.

 Roz.4/19:……Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi.

Roz.5/3-12:Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios…

Roz.5/44-45:Miłujcie nieprzyjaciół waszych і módlcie się za tych którzy was prześladują… Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie,…

Roz.6/3-4:A ty, gdy dajesz jałmużnę,……a Ojciec twój, który widzi w ukryciu odpłaci tobie.

Roz.6/31-33:Nie troszcie się więc o nicіnie mówcie:

   Co będziemy jeść? albo Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?……albowiem Ojciec wasz niebieski wie,

  że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego і sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Roz.7/7-8:Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie;

 kołaczcie,a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje,

  a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.

Roz.7/11:…Ojciec wasz w niebie da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

Roz.7/21: Nie każdy,…wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojcamojego, który jest w niebie.

Roz.724: Każdy kto słucha tych słów moich і je wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce.

Roz.10/22:…kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Roz.10/32:: Każdy więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ị ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie;

Roz.10/39:…kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.

Roz.10/42:A ktokolwiek by napoił…tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia,…nie straci zapłaty swojej.

Roz.11/28-30:Pójdźcie do mnie wszyscy… Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Roz.12/37:Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony…

Roz.13/43: Wtedy sprawiadliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego..

Roz.16/24-25:…kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

Roz.18/18-20:…jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby… otrzymają ją od Ojca mojego,…

Roz.19/28:…powiadam wam,że wy którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie, zasiądziecie і wy na dwunastu tronach…

Roz.21/21…powiadam wam,jeślibyście mieli wiarę і nie wątpili…і tej górze rzekli: Wznieś się і rzuć do morza, stanie się tak.

Roz.24/13:A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Roz.24/30:…і ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą і chwałą,

Roz.25/21:…Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę;

Roz.25/29:Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane і obfitować będzie,…

Roz.25/34…Pójdźcie, błogosławieni ójca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.

Roz.26/28:Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

 

 Obietnice dane przez Jezusa Chrystusa

W Ewangelii Marka.

 Roz.1/17:…Pójdźcie za mną,…staniecie się rybakami ludzi.

Roz.8/35:…kto by utracił duszę swoją dla mnie і dla ewangelii, zachowa ją.

Roz.9/23:A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego:…wszystko jest możliwe dla wierzącego.

Roz.9/41…kto by napoił was kubkiem wody w imię tego że należycie do Chrystusa,… nie straci zapłaty swojej.

Roz.10/29-30:…nie ma takiego,kto by opuścił dom, albo braci,albo siostry, albo matki, albo ojca,albo  dzieci, albo pola dla mnie і ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie,teraz,w doczesnymżyciu domów і braci, і sióstr, і matek, і dzieci, і pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego.

Roz.11/23-25:ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się і rzuć się w morze, a nie wątpił w sercu swoim,lecz wierzył,że stanie się to,co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko o cokolwiek byście się modlili і prosili, wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie і zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby і Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.

Roz.13/31: Niebo і ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Roz.14/62:Jam jest; і ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Bożej, і przychodzącego z obłokami niebieskimi.

Roz.16/16-18: Kto uwierzy і ochrzczony zostanie będzie zbawiony… A takie znaki będą towarzyszyli tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. 

 Obietnice Boże zawarte

w Ewangelii Łukasza.

 Roz.1,50:A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi którzy się go boją.

Roz.1/68-71:Błogosławiony Pan, Bóg, że nawiedził lud swój, і dokonał jego odkupienia, I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela…

  I wybawienie od wrogów naszych і z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,

Roz.1/78-79: …nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności і siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.

Roz.2/10:Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu.

Roz.6/21-22:Błogosławieni,którzy teraz łakniecie albowiem będziecie nasyceni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie, błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidziić będą і gdy was wyłączać będą, і lżyć was będą, і gdy imieniem waszym pomiatać będą, jako bezecnym z powodu Syna człowieczego.

Roz.6/23:Radujcie się w tym dniu і weselcie się; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie;

Roz.6/35Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych і dobrze czyńcie, і pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita wasza nagroda, і synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest і dla niewdzięcznych і złych.

Roz.6/37: I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni,nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia.

Roz6/38:Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną і przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie,takim was osądzą,і jaką miarą mierzycie, taką і wam odmierzą.

Roz.9/48: Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki.

Roz.9/56:…Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować.

Roz10./19: Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach і skorpionach і po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

Roz.10.27-28:Będziesz miłował Pana Boga swego,…a bliźniego, jak siebie samego. …czyń to a będziesz żył.

Roz.11/9-13: proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje, a kto szuka znajduje, a kto kołacze temu otworzą. …Ojciec niebieski da Ducha tym, którzy go proszą.

Roz.11/28:Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego і strzegą go.

Roz.12/8:Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi.

Roz.12/31:a gdy was będą wodzić do synagog, і do urzędów, …Duch Św. pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.

Roz.12/31:…szukajcie Królestwa Bożego, a tamto będzie wam dodane.

Roz.14/13-14:Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich… Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

Roz.18/29:…nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę,…dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego.

Roz.19/10: Przyszedł bowiem Syn Człowieczy,aby szukać і zbawić to, co zginęło.

Roz.20/35-36:Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata і zmartwychwstania…,…są synami Bożymi.

Roz.21/14:…nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta і mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odparować wszyscy wasi przeciwnicy.

Roz.21/18: Lecz і włos z głowy waszej nie zginie.

Roz.21/19: Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.

Roz.21/33: Niebo і ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Roz.22/19-20:I wziąwszy chleb,і podziękowawszy, łamał і dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was wydaje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie і kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Roz.24/49: A oto Ja zsyłam wam obietnicę mojego Ojca. …zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

 Obietnice dane przez Jezusa

W Ewangelii Jana.

  Roz.1/12: Tym zaś, którzy go przyjęli , dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego.

Roz.1/50-51:Ujrzysz większe rzeczy niż te. …ujrzycie niebo otwarte і aniołów Bożych wstępujących і zstępujących na Syna Człowieczego.

Roz.3/3:…jeśli się kto nie narodzi na nowo nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Roz.3/5:…jeśli się kto nie narodzi z wody ị ducha nie może wejść do Królestwa Bożego.

Roz.3/16:Albowiem tak Bóg umiłował świat,że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął,ale miał żywot wieczny.

Roz.3/18:Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony;

Roz.4/14: ale kto napije się wody, którą Ja mu dam,nie bedzie pragnął na wieki, lecz woda,którą Ja mu dam, stanie się w nim żródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu.

Roz.5/24:…kto słucha słowa mego і wierzy, temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny і nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

Roz.6/35:Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.

Roz.6/37:…tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;

Roz.6/40: A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna і wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Roz.6/47: kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.

Roz.6/50-51:Tu natomiast jest chleb,który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki;a chleb, który Ja mu dam,to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

Roz.6/54:Kto spożywa ciało moje ị pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Roz.6/56:Kto spożywa ciało moje і pije krew moją, we mnie mieszka,a Ja w nim.

Roz.6/57:Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak і ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.

Roz.7/38: Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu,który mieli otrzymać ci, którzy w niego wierzyli,…

Roz.8/12:Ja jestem światłością świata;kto idzie za mną,nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.

Roz.8/28:Gdy wywyższycie Syna Człowieczego,wtedy poznacie,że Ja jestem і że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię,jak mnie Ojciec nauczył.

Roz.8/31-36:Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie.I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi…Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Roz.8/51:…jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

Roz.10/2-4:Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odzwierny otwiera і owce słuchają jego głosu, і po imieniu woła owce swoje, і wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi,

  owce zaś idą za nim,gdyż znają jego głos.(9-10) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie і wejdzie,і wyjdzie, і pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać і wytracać.

  Ja przyszedłem,aby miały życie і obfitowały.(16) Mam і inne owce, które nie są z tej owczarni; również і te muszę przyprowadzić, і głosu mojego słuchać będą, і będzie jedna owczarnia і jeden pasterz.(27) Owce moje głosu mojego słuchają і Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny ,і nie giną na wieki, ị nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich і nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

Roz.11/25-26:…kto we mnie wierzy, choćby і umarł, żyć będzie. A kto żyje і wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Roz.11/40:…jeśli uwierzysz,oglądać będziesz chwałę Bożą?

Roz.12/25-26:Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem,tam і sługa mój będzie;jeśli kto mnie służy ,uczci go Ojciec mój.(32)A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.

Roz.14/2:W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce…przyjdę znowu ị wezmę was do siebie, abyście gdzie Ja jestem, ị wy byli

Gal.3/14:  obiecanego Ducha otrzymujemy przez wiarę.

 OPRACOWAŁ:  JERZY MANIEWSKI   

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]