CZY TO JEST OD BOGA ?

CZY  TO JEST  OD  BOGA ?

“ A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy.”   ( Ew. Mateusza 11:6 )

 Kiedy przychodzi prawdziwe przebudzenie to musimy być przygotowani na nowe rzeczy, na zmiany i na niespodzianki. Jakkolwiek Boży charakter jest niezmienny,

Bóg wciąż przynosi zmiany w naszym życiu, aby upodobniać nas do obrazu Jezusa.

 “ My wszyscy tedy, z odsloniętym obliczem, ogladając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.”   ( II List do Koryntian 3: 18 )

 Duch Święty często czyni nowe i niespodziewane rzeczy i my musimy zmienić nasz sposόb myślenia, by nie pozostać tylko biernym obserwatorem, albo co gorsza aktywnym przeciwnikiem zwalczającym poruszenia Ducha Świętego przejawiające się na całym świecie.

Oczywistm jest, że poruszenia duchowe w Kościele Bożym powinniśmy sprawdzać z Biblią, czy już się kiedyś to wydarzyło, a więc czy jest to biblijne.W Biblii widzimy, że zawsze byly rzeczy nowe i niespodziewane dla ludzi, jak np. :

 • Kiedy Noe budował Arkę, nigdy nie było na świecie ani deszczu, ani powodzi,
 • Kiedy Jozue i Izraelici podbijali Jerycho, mury twierdzy nigdy nie upadaly na skutek             muzyki i obchodzenia miasta.
 • Kiedy Elizeusz pomógł znaleźć ciężką siekiere, wypłynęła ona od razu na      powierzchnię wody wbrew prawom natury.
 • Kiedy Jezus Chrystus narodził się z dziewicy, był to pierwszy przypadek w historii.
 • Kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, nikt nigdy przedtem nie umarł by być przywróconym do życia wiecznego.

 I gdy tak podążamy “ z chwały w chwałę“, to nie zawsze należycie odpowiadamy na różne zmiany i manifestacje naszego ciała, nawet wiedząc, że Bóg przez swego Ducha to czyni. Ja sam się nauczyłem, że muszę sprzeciwić się mojej złej reakcji na pracę Ducha Świętego w ciele człowieka. Jak sam Bóg zabiera nas  “ z chwały w chwałę“, to ten sam Bóg  zabiera nas z naszych stref bezpieczeństwa. I kiedy nowe i dziwne rzeczy się wydarzają, musimy być radośni i przygotowani do odebrania tego, co nam Bóg ma do ofiarowania.

 KONTROWERSJA PIĘĆDZIESIĄTNICY

  Jak tylko Bóg przemówił do wczesnego kościoła poprzez wylanie Ducha w czasie Pięćdziesiątnicy, to już zaczęła się kontrowersja. Przyglądający się temu zjawisku ludzie drwili,mówiąc o tych napełnionych Duchem Świętym, że młodym winem się upili. ( Dz. Ap. 2: 1-4)

Ci, którzy to widzieli nie mogli zrozumieć tej nowej manifestacji Ducha Świętego.

 Gdy Jezus został ochrzczony, wtedy Duch Święty spoczął na nim w postaci gołębicy. Taki był początek jego publicznej służby. Poprzez następne miesiące, Jezus uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wskrzeszał umarłych i karmił tlumy ludzi. I gdy Jezusa słowa i czyny manifestowały moc i siłę Ducha Świętego, to religijny tłum oskarżał Go, że ma demona. ( Ewangelia Jana 8: 48-49)

Kiedy ślepi i chromi przychodzili do Jezusa, On ich uzdrawiał. Kiedy dzieci widząc cuda, które czynił wołały w świątyni: “Hosanna Synowi Dawidowemu”, to faryzeusze i uczeni w Piśmie oburzali się. ( Ewangelia Mateusza 21: 14-15)

Musimy wiedzieć, że gdy Duch Święty jest obecny,  to ludzie reagują na Jego obecność w różnorodny sposób. Tak samo jak było z Panem Jezusem i czynami Ducha Świętego 2000 lat temu, tak samo reakcja ludzi i dzisiaj jest podobna.

 Jeśli masz pragnienie, aby Duch Święty działał w twoim kościele, to miej to na uwadze, że pojawią się też kontrowersje i wtedy to, jak postąpisz zależy od ciebie. Masz zawsze wybór.

Czy zamierzasz poddać się namaszczeniu Ducha Świętego, bez względu na to co powiedzą inni ludzie? Czy też odrzucisz ten sposόb przejawienia się Ducha, dlatego, że nie przystaje on do obrazu jaki sobie wyobraziłeś, albo do obrazu, jaki ciebie nauczono? Jaka będzie twoja decyzja? Są teraz takie czasy, że my wierzacy musimy być mocni w Panu, a nie letni, nie mający rozeznania co do nowych sposobόw przejawiania się Boga. (Obj. 3:15-16).

 My, ktόrzy wierzymy w przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, musimy sobie zdawać sprawę, że niezrozumienia i kontrowersje odnośnie działania Ducha Świętego będą tak długo, jak długo będzie istniał Kościόł na ziemi.

 Z jednej strony nie chcemy, aby Duch Święty był zasmucony i uleciał z naszego kościoła, z drugiej strony kiedy Duch Boży zaczyna działać, ludzie mόwią innymi językami, padają na ziemię, zataczają się, to natychmiast pojawiają się kontrowersje, niezrozumienie, niechęć i krytyka. Dokładnie tak samo jak było za czasόw Jezusa i pierwszych apostołόw. Dlatego pragnąc więcej mocy i przejawόw Ducha w naszym życiu i w życiu naszego kościoła, bądźmy rόwnież przygotowani na rόżnorodną reakcję ludzi, ktόrzy nas otaczają zarόwno wierzących, jak i niewierzących i poddajmy się Duchowi Bożemu, bez względu na opinie ludzkie .

 Świadectwa  w historii  koŚcioŁa

 Przebudzenia w historii Kościoła są świadectwem tego, że Bóg czyni niespodziewane i kontrowersyjne rzeczy. Kiedy przebudzenie przyszło na Azusa Street w Los Angeles to wielcy i szanowani pastorzy, którzy przyjechali specjalnie na przebadanie tego zjawiska, w krótkim czasie znaleźli się na podłodze pod wpływem Ducha Świętego.

Wiele kościołów modli się o przebudzenie, a gdy przebudzenie przychodzi, to od razu  zostaje zadawane jedno pytanie: czy to jest od Boga? I zaraz za tym nasuwa się następne pytanie: czy to przebudzenie zostanie zaakceptowane, jeżeli pojawia się pytanie, czy to jest od Boga? 

Na Azusa Street Bóg odpowiedzial w sposób, którego nie oczekiwano. Jednakże przejawy Ducha Świętego czy Jego manifestacje nie wystąpiły tylko na Azusa Street w Los Angeles. Daniel Williams zanotował ten fenomen w wielkim przebudzeniu w Walii w 1904 r.:

“Manifestacja mocy była ponad ludzkie zrozumienie. Mężczyźni i kobiety padali jak drzewa ścinane w lesie. Wielu mówiło na językach i prorokowało.

 James Finley opisuje Cane Ridge Przebudzenie w 1801 roku:

“Wielkie przebudzenie przeszło przez stan Kentucky. Zanotowano, że setki ludzi było położonych i leżało w tym stanie przez godziny, a czasami przez dni całe w stanie bezczucia i ukojenia; a kiedy powstawali to chwiejąc sie na nogach uwielbiali Boga za Jego litość i nieustającą miłość“.

 Podobne fizyczne manifestacje towarzyszyły rόwnież służbie pastorskiej dwόch mężόw Bożych:George Withfield i John Wesley. Ten ostatni potem napisał, określając te zewnętrzne znaki, które towarzyszyły głębszej, wewnętrznej pracy Boga w duszy ludzkiej:

“Kiedy zapraszaliśmy wszystkich do przyjęcia wiary w Chrystusa, wtedy kilka osób osunęło się na podłogę blisko siebie. Jedna z nich leżał bez czucia i ruchu, druga rzucała się w konwulsjach, ale nie czyniła krzyku, następna tak samo był w konwulsjach, ale wołała do Boga w wielkim krzyku i w płaczu. To byla Boża praca we wnętrzu człowieka.

 Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone wyżej przebudzenia, wierzę, że my wszyscy ludzie wierzący we Wszechmocnego Boga w Trójcy Świętej, pomimo trudności w zrozumienia ludzkimi zmysłami tego, co Bόg czyni, powinniśmy zgodzić się na to, aby Bóg przeprowadzał swoją pracę poprzez Ducha Świętego tą drogą, która Jego zadowala.

 DZISIEJSZE PRZEJAWY DUCHA ŚWIĘTEGO

 “Manifestacje w Duchu” sa uzewnętrznionymi, widzialnymi znakami wewnętrznej pracy Ducha Świętego. Ale jakiekolwiek by były te manifestacje, musimy sobie zadać nastepujące pytania:

 • Czy w tym Jezus jest wywyższony i uwielbiony?
 • Czy to stwarza większy głód Boga i Bożego Słowa?
 • Czy to prowadzi ludzi do miłości Boga i miłości wzajemnej?
 • Czy to sprowadza prawdę i głębsze duchowe poznanie Boga?
 • Czy jest po tym zmiana w człowieku na lepsze?

 Kiedy przebudzenie przychodzi można zauważyć dziewięć sposobόw reagowania czy zachowania się w odpowiedzi na działanie Ducha Świętego na ducha, duszę i ciało ludzkie:

 1. Padanie ludzi pod mocą Bożą.

 Jest to nazywane “ścięciem w Duchu” czy “padaniem pod mocą Bożą“ lub też “odpoczywaniem w Panu”. I nie trzeba długo obserwować, że coś się wydarza wewnątrz człowieka, który został położony pod mocą Ducha Świętego.

Takie bylo zachowanie ludzi z Biblii jak np. Ezekiela ( Ezekiel 1: 28 ; 3: 23 ) czy też Daniela ( Daniel 10: 9 ) oraz Apostoła Jana w Objawieniu 1: 17. Duch Święty wykonuje rόżnorodną pracę w duszach tych ludzi podczas takiego odpocznienia w Panu jak np. wewnętrzne uzdrowienie emocjonalne, nadanie nowego kierunku w życiu człowieka, odświeżenie Bożej miłości, przygotowanie i pomazanie do służby, odnowienie zrozumienia Bożej świętości a czasami też Bóg daje poprzez Ducha Świętego wizje dla podbudowania innych ludzi.

 2. Trzęsienie się, drgawki czy konwulsje.

 Kiedy Duch Święty dotyka, to ludzie czasami odpowiadają poprzez trzęsienie się, czy też drgawki i konwulsje. Niektórym drgają całe ciała, innym drgają ręce, stopy czy też  trzęsą się głowy. Podobne były odpowiedzi ciał ludzi wokól Daniela (Daniel 10: 7 ), Jeremiasza ( Jeremiasza 23: 9 ) i Habakuka ( Habakuk 3: 16 ).

Psalmista sugeruje nawet, że ludzie Boży powinni drżeć w Jego obecności ( Psalm 99:1 ; 114: 7 ) i Bóg rόwnież tak sugeruje, gdy przemawia do Jeremiasza ( Jeremiasz 5: 22 ).

Rόwnież my sami, po dotknięciu Bożym Duchem, często odczuwamy, że coś głeboko we wnętrzu człowieka się wydarzyło, gdy się tak trząsł, czy drżał. Wynikiem tego jest często dramatyczna zmiana w postawie wobec Boga, czy ludzi, oczyszczenie z grzechu, czy grzesznego zwyczaju.

W przebudzeniu jakie miało miejsce w Brownsville, wiele dzieci zaczęło się trząść czy drżeć, gdy Duch Święty ich dotykał. Dało się też zauważyć negatywną reakcję rodziców. I tak widzimy, że ci sami rodzice byliby bardziej pozytywnie nastawieni, oglądając młodych ludzi trzęsących się na dyskotece w klubie nocnym, niż oglądając ich drżących pod mocą Bożą w kościele.

 3. Jęczenia czy westchnienia

 List Pawła do Rzymian 8: 26 wyjaśnia nam działanie wspierające Ducha Świętego:

“Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”.

Ten sam apostoł Paweł w Liście do Galacjan 4: 19 mówi nam:

“Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was uksztaltowany”

Czasami, kiedy Duch Święty wyrazi siebie w danej osobie, to wygląda to jakby ta osoba miała wielki ból wyrażony w jęczeniu. W rzeczywistości ta osoba się modli i wzywa na pomoc Ducha Św.

Jęczenia czy westchnienia nie są niczym nowym w Kościele Bożym.

 4. Głębokie pokłony na klęczkach, na stojąco i w płaczu

 Obydwaj Ezdrasz ( Ezdrasz 10: 1) oraz Dawid ( Psalm 35: 13-14 ) kłaniali się głęboko przed swoim Bogiem i obydwaj byli wstawiennikami swojego ludu. Nawet dzisisj jak obserwujemy ludzi przy Ścianie Płaczu w Jeruzalemie, to oni tak samo robią.

Ta manifestacja jest często praktykowana w połaczeniu z modlitwą, bądź w czasie oddawania chwały i uwielbienia Boga.

 5. Wielki płacz, szlochanie, zawodzenie.

 Słowo Boże podaje, że obydwaj Nehemiasz (Nehemiasz 1:4) oraz  Ezdrasz  (Ezdrasz 10:1) bardzo płakali i szlochali za swoim ludem. Bóg ostrzegał grzeszny Izrael w Joela  2: 12 “Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament”

Psalmista w Psalmie 126: 5-6 mówi:

“ Ci, którzy siali ze łzami, niech zbieraja z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością niosąc snopy swoje”

Wiele razy wielki płacz czy lament przynosi drogocenne ziarno pokuty czy też często wyleczenie wewnętrzne, bo po żalu i smutku daje Pan potem radość niewysłowioną.

 6. Wesołość i otwarty, szczery śmiech

 W Przypowieściach 17: 22 i 12: 25, król Salomon przykazuje nam:

“ Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało”

Wesołe serce jest jak lekarstwo i śmiech jest widzialnym dowodem na to, że Bóg kogoś wyzwala jak to jest na przyklad opisane w  Psalmie 126: 1-3,

“Gdy Pan wywiódł nas z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie, Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz pełen radości. Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonal z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli”.

My chrześcijanie byliśmy smutni i zamknięci przez tak długi czas, że straciliśmy skłonność do śmiechu. Na nieszczęście nienormalna rzecz stała się rzeczą normalną ( smutek na twarzy chrześcijan, zamiast  radości ze zbawienia) i wielu wierzących wciąż odrzuca tzw. “śmianie się w Duchu” jako coś nieprzyzwoitego, a dopuszcza smutek jako normę na zebraniach modlitewnych i uwielbiajacych.

Czy wiecie że często uzdrowienie przychodzi poprzez radość. Wiele razy widziałem ludzi śmiejących się w Duchu, którym śmiech w Duchu przynosiόsł odzyskanie utraconego radosnego życia oraz miłość do bliźniego.

7.    Wyczekiwanie, skupienie i odpocznienie w Duchu

Król David często pisał o “Wyczekiwaniu na Pana”, o “Odpoczywaniu w Panu” i wyjaśniał jak on siebie wycisza. Mamy to w Psalmach ( 25: 5, 27: 14, 37: 7, 131: 2 )

Sposόb ten zależy od tego, czy osoba wyczekująca na Bożą obecność użyje go. Jak ktoś jest uciszony przed Panem, jest to odzwierciedlenie osobistej, bliskiej komunii z Duchem Bożym, gdy Bóg przekazuje słowa komfortu, odświeżenia czy pouczenia.

 8. Upojenie w Duchu

 W dzień Pięćdziesiątnicy, bierni obserwatorzy krytykowali wierzących, że są pijani.

“Inni zaś drwiąc mówili: Młodym winem się upili”.   Dzieje Apostolskie 2: 13

 Wiemy, że Paweł pisał do chrześcijan w Liście do Efezjan 5: 18,

“ I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha”.

 Bardzo często jak wierzący spędza czas na modlitwie w obecności  Pana to wtedy doświadcza napełnienia Duchem Świętym i staje się jakby upojony tym Duchem. Upojenie Duchem Świętym jest tak pełne, że normalne zajęcia są trudne do wykonania. To jest właśnie wewnętrzna praca Pana Boga.

9. Wizje i sny w Duchu Świętym.

To zazwyczaj ma miejsce wtedy,gdy gdy osoba jest w stanie “odpoczynku w Panu”. Może to odbyć się w sposόb w jaki Piotr miał wizję w Dziejach Apostolskich 10: 9-17 lub jak Piotr mówił o tym, co bylo zapowiedziane przez proroka Joela o czasach ostatecznych:

“ I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny”.   ( Dzieje Apostolskie 2: 17 )

Kiedy Duch Święty się wylewa, wizje i sny są na porządku dziennym pośród ludzi wierzących wszystkich denominacji. Jest to po to, ażeby Bóg kontynuował i przygotował nas do żniwa jakim jest przebudzenie . Bądźmy na nie przygotowani!

[POLSONG] [KIM JESTESMY] [SWIADECTWA] [PYTANIA] [INNE STRONY] [LISTY] [CZYTELNIA] [LITERATURA] [SYDNEY]